November 11, 2009

Confinement Food: Week 2

baby kailan + bai jiu

hong jiu chicken soup

chicken meat

kacang + bai jiu + soya sauce

hong jiu chicken soup + mee sua

see Confinement Food: Week 1 here

No comments: